Μηχανικοί - Μελετητές

O

λοκληρωμένες λύσεις, προιόντα και προηγμένα συστήματα στους τομείς της Επισκευής, Ενίσχυσης, Στεγανοποίησης και Προστασίας σκυροδέματος,
μετάλλων και άλλων κατασκευών, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη γκάμα για εφαρμογές απαιτήσεων σε όλες σχεδόν τις δομικές κατασκευές,
σε έργα Πολιτικού Μηχανικού με ιδιαίτερη Αρχιτεκτονική.

shadow